دبیرخانه عکس اشتغال

مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها از زیر مجموعه های «اخلاق کسب و کار» است که هدف آن حضور شرکت ها در جامعه است. مسئولیت اجتماعی شرکتی یا سازمانی مجموعه وظایف و تعهداتی است که شرکت بایستی در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کند، انجام دهد. مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در پیوند با مسئولیت شرکت در برابر جامعه، انسان‌ها، و محیطی است که شرکت در آن فعالیت می‌کند و این مسئولیت از جستارهای اقتصادی و مالی فراتر می‌رود. مسئولیت اجتماعی شرکتی در تعریفی روشن‌تر این گونه تعریف شده‌است: «فعالیت‌هایی است که پیش برنده سود و منفعت اجتماعی بوده و فراتر از منافع سازمان و آن چیزی است که قانون بایسته می‌دارد»

این مسئولیت تنها انجام امور خیرخواهانه و غیرانتفاعی نیست بلکه مسئولیت مجموعه در قبال عملکردش نسبت به محیط زیست، افکار عمومی، توسعه و اشتغال و امثالهم است. از این رو منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان مسئولیت های اجتماعی خود را در حوزه های محیط زیست، اقتصاد مقاومتی، توسعه، شهروندی و جشنواره عکس اشتغال تعریف کرده است:

جشنواره عکس اشتغال

از سال 1398 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان تصمیم گرفت تا به مناسبت هفته کارآفرینی جشنواره ملی عکس اشتغال را با محورهای اشتغال و کارآفرینی، اشتغال زایی نوآورانه، اشتغال و خانواده، اشتغال و رونق اقتصادی، اشتغال و نشاط، اشتغال و امنیت، اشتغال و ارامش، اشتغال و امید، اشتغال و رشد، اشتغال و تحصیل برگزار کند. که نخستین جشنواره آن در بازه زمانی آذر و دی  1398 در 4 بخش ویژه، حرفه ای، موبایلی و جایزه اشتغال برگزار شد. که در بخش آخر جایزه نفرات برگزیده اشتغال در مجموعه های صنعتی منطقه ویژه اقتصادی بود.

این جشنواره همه ساله در هفته کارآفرینی (آذرماه)  برگزار خواهد شد. و دبیرخانه دائمی این جشنوراه در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان تشکیل شده است.