عملکرد

در چارچوب استراتژی تعیین شده برای سازماندهی و به بهره برداری رساندن منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان، مهمترین اقدامات شرکت جهت تحقق برنامه ریزی های انجام شده ، تا اکنون 90درصد پیشرفت فیزیکی در فاز اول داشته است و عملیات احداث زیر ساخت های منطقه در فاز دوم نیز شروع شده است که امید است دستیابی به استراتژی های شرکت در تحقق آرمانهای خود با حمایت سهامداران منطقه ویژه و استقبال سرمایه گذاران هرچه زودتر به واقعیت بپیوندد.

  • تا کنون 55 شخص حقیقی و حقوقی برای سرمایه گذاری زمین خریده اند
  • 14 کارخانه تاکنون به بهره برداری رسیده است
  • 14 کارخانه نیز در مراحل پایانی راه اندازی هستند که به زودی به بهره برداری می رسند
  • از نظر اشتغال زایی، از نظر میزان جذب سرمایه، از نظر حرکت به سمت خروج از تک محصولی و ایجاد شرایط برای ورود بیشتر به عرصه صنعت و خدمات و اشتغال بیشتر، حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی و دغدغه های تولیدی مقام معظم رهبری عملکردهای منطقه ویژه قابل توجه بوده که کارشناسان و ناظران بر این صحه می گذارند.