توسعه

مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها از زیر مجموعه های «اخلاق کسب و کار» است که هدف آن حضور شرکت ها در جامعه است. مسئولیت اجتماعی شرکتی یا سازمانی مجموعه وظایف و تعهداتی است که شرکت بایستی در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کند، انجام دهد. مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در پیوند با مسئولیت شرکت در برابر جامعه، انسان‌ها، و محیطی است که شرکت در آن فعالیت می‌کند و این مسئولیت از جستارهای اقتصادی و مالی فراتر می‌رود. مسئولیت اجتماعی شرکتی در تعریفی روشن‌تر این گونه تعریف شده‌است: «فعالیت‌هایی است که پیش برنده سود و منفعت اجتماعی بوده و فراتر از منافع سازمان و آن چیزی است که قانون بایسته می‌دارد»

این مسئولیت تنها انجام امور خیرخواهانه و غیرانتفاعی نیست بلکه مسئولیت مجموعه در قبال عملکردش نسبت به محیط زیست، افکار عمومی، توسعه و اشتغال و امثالهم است. از این رو منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان مسئولیت های اجتماعی خود را در حوزه های محیط زیست، اقتصاد مقاومتی، توسعه، شهروندی و جشنواره عکس اشتغال تعریف کرده است:

توسعه

  • برگزاری کنفرانس ها و نشست های تخصصی و دعوت از صاحب نظران با محوریت توسعه اقتصادی و صنعتی در شهرستان رفسنجان
  • برگزاری همایش های تخصصی توسعه شهرستان و رفسنجان و فراخوان مقاله با همکاری دانشگاه ها