اقتصاد مقاومتی

مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها از زیر مجموعه های «اخلاق کسب و کار» است که هدف آن حضور شرکت ها در جامعه است. مسئولیت اجتماعی شرکتی یا سازمانی مجموعه وظایف و تعهداتی است که شرکت بایستی در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کند، انجام دهد. مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در پیوند با مسئولیت شرکت در برابر جامعه، انسان‌ها، و محیطی است که شرکت در آن فعالیت می‌کند و این مسئولیت از جستارهای اقتصادی و مالی فراتر می‌رود. مسئولیت اجتماعی شرکتی در تعریفی روشن‌تر این گونه تعریف شده‌است: «فعالیت‌هایی است که پیش برنده سود و منفعت اجتماعی بوده و فراتر از منافع سازمان و آن چیزی است که قانون بایسته می‌دارد»

این مسئولیت تنها انجام امور خیرخواهانه و غیرانتفاعی نیست بلکه مسئولیت مجموعه در قبال عملکردش نسبت به محیط زیست، افکار عمومی، توسعه و اشتغال و امثالهم است. از این رو منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان مسئولیت های اجتماعی خود را در حوزه های محیط زیست، اقتصاد مقاومتی، توسعه، شهروندی و جشنواره عکس اشتغال تعریف کرده است:

اقتصاد مقاومتی

  • برگزاری جلسات مختلف از سوی کارآفرینان و متخصصان با جوان ها، زنان خانه دار و مددجویان کمیته امداد و بهزیستی در مناطق مختلف شهری و روستایی به منظور توانمندسازی های شغلی و  ارائه راهکارهای کارآفرینی در زمینه مشاغل خرد و خانگی
  • کمک به برپایی نمایشگاه های مشاغل خانگی
  • کمک به تامین نیازهای داوطلبین توانمند برای اجرای طرح های مشاغل خرد و خانگی