موضوع: درخواست سرمایه گذاری (افراد حقوقی)

با احترام به استحضار میرساند شرکت

به شماره ثبت

دارای پیشینه فعالیت در زمینه


متقاضی واگذاری

متر مربع، زمین در داخل محدوده قانونی منطقه متبوع بصورت خرید، باهدف سرمایه گذاری در بخش

و درحرفه/رشته

می باشم.


لذا ضمن پیوست یک برگ خلاصه طرح مورد اجرا ، شایسته است دستور فرمائیددرخواست این شرکت مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه را جهت طی مراحل بعدی ابلاغ فرمایید.


در ضمن آقا/خانم

بعنوان نماینده این شرکت بمنظور پیگیری مراحل اداری و اجرایی بحضور معرفی میگردد.


آب مصرفی مورد نیاز(متر مکعب در سال) :


برق مصرفی مورد نیاز (کیلو وات در ساعت) :


گاز مصرفی مورد نیاز (مترمکعب در روز) :


آدرس محل سکونت :

کدپستی محل سکونت :


آدرس محل کار:

کدپستی محل کار:


شماره تماس ثابت(1):

شماره تماس ثابت(2):

فاکس:


شماره همراه (1):

شماره همراه (2):

ایمیل:
خلاصه طرح/سرمایه گذاری

عنوان طرح /سرمایه گذاری:


متقاضی:

طرح:

خوراک (مواد اولیه مورد نیاز):

محصول نهایی تولیدی / خدمت

1-

ظرفیت تولید (سالانه یا روزانه)

کدمحصول (ISIC)


2-

ظرفیت تولید (سالانه یا روزانه)

کدمحصول (ISIC)


3-

ظرفیت تولید (سالانه یا روزانه)

کدمحصول (ISIC)


سرمایه ثابت :

(ریال)

سرمایه درگردش :

(ریال)


حجم سرمایه گذاری خارجی:


اشتغالزایی / نیروی انسانی مورد نیاز(قسمت تولیدی)

نیروی انسانی مورد نیاز(قسمت پشتیبانی)

نیازهای تأسیساتی:

میزان زمین (متر مربع) :

آب (متر مکعب در سال) :

گاز (متر مکعب در روز):

تلفن(تعداد خط):

حجم اینترنت: