بخش اول : ضوابط طراحي 
 الف -  تراکم:
تراکم ساختماني در کاربري هاي مختلف به شرح ذيل مي باشد:
1- اراضي صنعتي 100%
2- اراضي انبارداري 55%
3- اداري - تجاري 150%
4- اراضي خدماتي 120%
 تبصره يک :
 سطوح زير جزء تراکم مجاز محسوب نمي شوند.
1- نور گير و حيات خلوت
2- بالکن يا تراس
ب- سطح اشغال :
حداکثر سطح مجاز احداث بنا معادل درصدي از سطح کل زمين براي کاربريهاي مختلف به شرح ذيل است :
1- اراضي صنعتي 60%
2- اراضي انبارداري 40% براي انبارهاي کمتر از 5000 متر مربع و 50% براي انبارهاي بزرگتر از 5000 متر مربع
3- اراضي تجاري - اداري 50%
4- اراضي خدماتي با هماهنگي دفتر فني
تبصره دو :
در قطعات صنعتي و انبار با مساحت 2000 متر مربع به بالا ، ساختمان هاي کارگاه يا انبار مي بايست حداقل به فاصله 4 متر مفيد از اطراف محدوده زمين ( براي عبور وسائل نقليه آتش نشاني ) احداث گردد . اين حريم براي اراضي صنعتي و انبار با مساحت کمتر از 2000 متر مربع 3 متر بوده و صرفا براي اضلاع جانبي زمين لازم است.
تبصره سه :
عقب نشيني در قطعات تجاري- اداري از سمت خيابان حداقل 20% طول قطعه و عقب نشيني جانبي براي قطعات 1500 متر مربع به بالا 3 متر از هر طرف و براي قطعات 1500 متر مربع و کمتر حداقل 2 متر از هر طرف.
تبصره 4 :
ميزان عقب نشيني در قطعات خدماتي با هماهنگي دفتر فني معين مي گردد.
تبصره پنج :
اراضي صنعتي و انبار مي بايست بگونه اي طراحي شوند که آمد و شد وسيله نقليه سنگين به داخل و تخليه و بارگيري امکان پذير باشد.
تبصره شش : کليه فضاهاي اصلي هر بنا بايد داراي تهويه و نور مستقيم به نحوي باشند که حداقل مساحت نورگير جهت فضاهاي اصلي 12 متر مربع و حداقل عرض مفيد آن 3 متر باشد.
د - بهداشتي :
1- واحدهايي که ميزان آلودگي آنها از نظر  بو ، گرد و غبار و بخارات سمي بيش از حد استاندارد قابل قبول سازمان حفاظت محيط زيست باشد ، مي بايست پيش بيني هاي لازم را براي فيلتراسيون و تصفيه آلودگي ايجاد شده طبق ضوابط بين المللي محيط زيست ، بعمل آورند.
2- واحدهايي که بدليل ماهيت توليد ، داراي صداها و ارتعاشات بيش از حد قابل قبول سازمان حفاظت محيط زيست باشند ، موظفند در طرح ساختمان خود پيش بيني لازم براي عايق بندي و جلوگيري از انتشار صوت و ارتعاش را بعمل آورند.
3- واحدهايي که ميزان آلودگي فاضلاب آنها بيش از حد مجاز قابل تصفيه خانه فاضلاب باشد ، مي بايست پس از تصفيه اوليه و کاهش الودگي تا حد استاندارد تصفيه خانه، آن را به شبکه تخليه کنند. بديهي است نصب آشغال گير در محل اتصال به شبکه فاضلاب ضروري است(طبق جدول ضميمه ) .
بديهي است تخليه فاضلاب واحدهايي به شبکه مجاز است که نتايج آزمايش شيميايي فاضلاب آن به تائيد سازمان حفاظت محيط زيست و مديريت منطقه ويژه اقتصادي رسيده باشد.
هـ - احداث زير زمين به هر منظور به لحاظ بالا بودن سطح آبها ي زير زميني مجاز نمي باشد.
و – حفر چاه آب توسط طرف قرارداد در منطقه ويژه اقتصادي شيراز ممنوع مي باشد.

بخش دوم : ضوابط فني و صدور پروانه

1- رعايت مقررات ملي ايران و آئين نامه هاي قانوني جهت طراحي و محاسبات الزامي مي باشد.
2- شروع عمليات ساختماني از طرف متقاضي منوط به صدور پروانه ساختمان از طرف منطقه مي باشد
3-متقاضي موظف است نقشه هاي ساختماني شامل پلان جانمائي ، نما ، برش و موقعيت خروج فاضلاب را بر اساس ضوابط حاضرتهيه و به دفتر منطقه ويژه تسليم نمايد. دفتر صدور پروانه ظرف مدت يک هفته نقشه ها را بررسي و در صورت بلااشکال بودن و با ارائه تعهد مهندس ناظر ، نسبت به صدور پروانه ساختماني اقدام مي نمايد.
4-جهت انجام عمليات ساختماني ، طرف قرارداد مکلف به معرفي مهندس ناظر داراي پروانه اشتغال به کار ، طبق مقررات سازمان نظام مهندسي استان و تکميل فرم نظارت مي باشد.
تبصره يک :
ضمن رعايت کارائي طرح ، تناسب نما با اطراف و هماهنگي سيماي شهري الزامي است.
تبصره دو :
کليه ساختمانهاي بيشتر از يک طبقه که با اسکلت فلزي يا بتني ساخته مي شوند بايستي داراي دفترچه محاسبات تائيد شده توسط مهندسين محاسب بوده و به تائيد دفتر فني منطقه برسد.
5- متقاضي مکلف است زمين تخصيصي را منحصراً در همان کاربري که مشخص گرديده ، مورد استفاده قرار دهد.
6- متقاضي مي بايست قبل از شروع عمليات ساختماني يک نسخه از نمودار پيشرفت ساختماني را که به امضاي مهندس ناظر رسيده باشد ، به منطقه تسليم نمايد.
7- هرگونه نقل و انتقال مانع اجراي تعهدات ذکر شده در خصوص مرجع صادر کننده پروانه نمي باشد و شخص انتقال گيرنده نيز موظف به رعايت موارد تعهدات مورد نظر مي باشد.
 8- متقاضي متعهد است ظرف مدتي که در پروانه ساختماني تعيين مي شود ، رعايت اجرايي را خاتمه دهد. در صورتي که تاخير و يا تجديد نظري در برنامه هاي تفضيلي اجرايي ساختمان ايجاد شود ، متقاضي بايد مراتب را همراه با ذکر دلايل و گزارش توجيهي مهندس ناظر بطور کتبي اعلام نمايد.
 تبصره سه :
در صورت پايان يافتن مدت زمان احداث بنا مندرج در پروانه ، تمديد آن منوط به پرداخت حق تمديد مي باشد که شرايط و ضوابط آن طبق تصميم هيئت مديره منطقه خواهد بود. . لذا تسريع در ساخت در مهلت مقرر موجب صرفه اقتصادي خواهد بود.
تبصره چهار :
گزارش بازديد مرحله اي توسط مهندس ناظر مي بايست تکميل و به دفتر صدور پروانه تحويل گردد.
9- پس از اتمام عمليات ساخت ، بر اساس اعلام کتبي مهندس ناظر در فرم مربوطه و کنترل هاي لازم توسط منطقه پايان کار ساختماني صادر خواهد شد.
10- مواد خام و توليدي هر واحد صنعتي بايد منحصراً در محل آن واحد انبار گردد و اشغال معابر عمومي براي اين منظور مطلقاً ممنوع است . ضمناً هر واحد صنعتي موظف است محل بارگيري و باراندازي مواد و فضولات آن را در محوطه داخلي پيش بيني نمايد و استفاده از سطح خيابانها و پياده روها و حريم آتش نشاني داخلي براي اين منظور ممنوع است.
11- آبهاي جاري ناشي از بارندگي مي بايست توسط لوله ، کانال و يا کانيوو به شبکه تخليه آبهاي سطحي منطقه ويژه منتقل گردد. بديهي است براي هدايت آبهاي سطحي ، متقاضي به هيچوجه مجاز به استفاده از شبکه فاضلاب نمي باشد.
12- در صورت وجود مغايرت ، به ترتيب مندرجات پروانه ، ضوابط حاضر و نقشه هاي مصوب ملاک عمل خواهد بود.
13- اجراي پياده رو اطراف واحد صنعتي به عهده متقاضي است.
14- با توجه به اهميت سيماي شهرسازي ، نماي کليه واحدها مي بايست با استفاده از مصالح مناسب اقليم منطقه بوده و طراحي و نقشه هاي آن به تائيد دفتر فني منطقه ويژه اقتصادي برسد.
15- ديوارکشي مجاور خيابان واحدهاي صنعتي مي بايست با ترکيب ديوار و نرده بصورتي باشد که تا ارتفاع 80 سانتيمتر با استفاده از مصالح بنائي و تا ارتفاع حداکثر 20/2 از نرده ( فرفوژه ) طبق طرحهايي که در اختيار متقاضي قرار مي گيرد بايد تهيه گردد
16- ديوار کشي براي واحدهاي تجاري ممنوع بوده و براي جدا نمودن حريم زمين ، فرفوژه با ارتفاع يک متر بايد نصب گردد.
17- ديوار کشي کليه واحدهاي صنفي و نماي ساختمان مي بايست با آجرهاي 5 سانتيمتري اجرا گردد.
18- اجراي ناودان بصورت روکار ممنوع است.

بخش سوم : ضوابط اجرائي- کارگاهي 

1- مسئوليت کامل حسن اجراي عمليات ساختماني و رعايت اصول فني و مقررات حفاظت و ايمني بر عهده متقاضي است.  
2- مسئوليت احداث ساختمان و ديوارهاي حريم در داخل پلاک واگذار شده به عهده متقاضي است. در صورت تجاوز به حريم پياده رو يا زمين همسايه ، موظف به تخريب و در صورت موافقت مديريت منطقه و ذينفع ثالث با پرداخت جريمه به مأخذ 3 برابر بها ( در زمان پرداخت جريمه ) خواهد بود.  
3- متقاضي موظف است يک نفر را به عنوان نگهبان دائمي کارگاه به دفتر منطقه معرفي نمايد.
 4- نظر به اينکه آب مورد نياز واحدهاي مختلف توسط واحد آبرساني منطقه تامين مي گردد هيچ واحدي مجاز به حفر چاه به منظور تامين آب نمي باشد.
 5- کليه واحدهاي صنعتي در زمان احداث کارگاه و انبارها بايد پيش بيني لازم را از نظر اتصال زمين ( ارتينگ) بر اساس استانداردها به منظور جلوگيري از اتصال کوتاه رعد و برق و عواقب آن به عمل آورند.
 6- چنانچه کارگاه هاي صنعتي نياز به مصرف گازهايي مانند اکسيژن و اتيلن و غيره داشته باشند مي بايست کپسولها و مخازن مربوط را در خارج از کارگاهها و انبارها به فاصله 2 متري با ايجاد سايه بان ( از مواد نسوز ) قرار دهند.
 7- براي کندن پياده رو يا روسازي خيابان بهه منظور کابلل کشي يا لوله گذاري و يا نظاير آن متقاضي بايد قبلا اجازه نامه کتبي از دفتر منطقه دريافت کند و در صورت برخورد با کابل برق ، تلفن ، لوله آب و فاضلاب و يا گاز ، فورا مراتب را به دفتر منطقه گزارش نمايد. در ص.رت وارد شدن هرگونه خسارت به تاسيسات و مستحدثات منطقه ويژه، جبران خسارت به عهده متقاضي است و تشخيص ميزان خسارت با منطقه ويژه خواهد بود و متقاضي از اين بابت حق هيچگونه ايراد و اعتراضي را نخواهد داشت.
 8- هر واحدصنعتي ملزم است امور رفاهي و بهداشتي و ايمني کارگران را مطابق قوانين و مقررات داخلي منطقه ويژه چه در زمان اجراي عمليات ساختماني و چه پس از پايان کار و در حين بهره برداري مراعات و اجرا نمايد.
9- مصالح ساختماني در حين و بعد از اتمام ساختمان و همچنين نخاله هاي پس مانده ساختماني نبايد معابر عمومي را اشغال نمايد.
 10- هر واحد صنعتي ملزم است زباله و نخاله هاي حاصل از کارهاي ساختماني و توليدي را بر اساس ضوابط منطقه ويژه در محلهايي که بدين منظور پيش بيني مي گردد حمل و تخليه نمايد.
11- صاحبان صنايع ملزم هستند نگهداري بيش از حد مجاز زباله در محوطه کارگاه خود داري نمايند. همچنين سوزاندن زباله ها در محوطه کارگاه ها به هيچوجه مجاز نيست و در صورت مشاهده برابر مقررات برخورد خواهد شد.

 

دسترسی سریع

درخواست ها
درخواست خرید زمین
درخواست خرید انشعبات
سوالات متداول
گالری تصاویر

پیگیری درخواست

نوع درخواست(*)
نوع درخواست را مشخص کنید

کد رهگیری(*)
کد رهگیری اشتباه می باشد

بررسی

پیوند ها

ad leader

ad nicico

News.freezones 2024

gomrok

عضویت در خبرنامه

دریافت آخرین اطلاعیه ها و اخبار
شماره همراه
شماره تماس خود را صحیح وارد کنید

ایمیل
آدرس ایمیل خود را صحیح وارد کنید

نوع درخواست(*)
نوع درخواست را مشخص کنید